OVERNULL.RU

Группа авторов Og Balkan kom til Danmark

Bo Lidegaard Danmark i Krig


I 1991 sendte Danmark efter lang tids toven korvetten Olfert Fischer til Golfen. For var det ikke bedre med en humanitAer indsats – og horte et lille land hjemme i sa stor en krig? I 2011 var Folketinget kun fa timer om enstemmigt at beslutte, at Danmark skulle sende bombefly til Libyen, og vi blev et af de lande, der kastede flest bomber i det fjerne orkenland. I mellemtiden havde Danmark deltaget i krigene pa Balkan, i Afghanistan og i Irak. Pa 20 ar var holdningen til krig forandret, sa Danmark mere end andre lande bidrog til internationale militAere operationer – og gerne i den harde ende. Hvordan gik det til? Bo Lidegaard, historiker, dr.phil., tidligere topembedsmand og chefredaktor, fortAeller om Danmark i krig 1991-2011.

962.03 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Joyce og Danmark


Antologien giver for forste gang et sammenhAengende billede af Joyces indflydelse pa moderne danske forfattere som Tom Kristensen, H.C. Branner, Svend Aage Madsen, Per Hojholt og Peer Hultberg. Desuden redegor bogen for Joyces gAeld til de to danske forfattere J.P. Jacobsen og Georg Brandes. Igennem disse undersogelser skitseres den danske modernismes forhold til den europAeiske hojmodernisme.

2369.14 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hans Hauge Danmark


Danmark – du ved nok, det er der, hvor bogen spejler sin top i bolgen bla. Men bogetrAeer og friske strande er ikke i sig selv danske. Malere, komponister og digtere har gjort dem danske. Hvis en udlAending kommer til landet, kan han eller hun ikke se noget sAerlig dansk ved en strand med muslingeskaller, grahvidt sand og bla bolger, men det kan vi. Vi har nemlig lAert at se naturen og historien med danske ojne. Anna og Michael-Peter Ancher, P.S. Kroyer, L.A. Ring og mange flere har malet vores indre billeder af den danske strand, ogsa selvom vi ikke lAegger mAerke til det.I bogen Danmark bliver vi prAesenteret for ideen om, hvordan unge piger og det yndige blev knyttet til det danske pa det tidspunkt, hvor digterne opfandt det danske. Og det gjorde de i romantikken, og der vil derfor altid vAere noget romantisk over Danmark. En elite af digtere, prAester og intellektuelle begyndte at tAenke, tale, male og komponere dansk, og fra dem sank det nationale ned i folket, der langsomt indoptog det. Hans Hauge problematiserer og diskuterer i bogen vores brug af begrebet danskhed og det danske gennem blandt andet litteratur, politik, sprog, mad og race, og samtidig undersoger han, om der overhovedet findes sAerligt danske vAerdier, og om man kan tale om en dansk folkekarakter. Ifolge Hauge er Danmark et bevidsthedsfAenomen eller, hvis man hellere vil bruge et andet billede, et sprogligt frembragt fAenomen. Det findes inde i hovedet pa danskerne. Og der er mange forskellige forestillinger: Danmark er en landsby. Danskerne er en stamme. Danmark er en brugsforening. Danmark er et lejrbal, hvor vi sidder i rundkreds og vender ryggen til de andre.

520.53 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Konge, kirke og samfund


I middelalderen var ovrighedsmagten i Danmark delt mellem konge og kirke. Kongen sikrede freden, kirken gav ham den nodvendige legitimation og var selv aktiv i landets ledelse. Men konge og kirke var kun de to storste i et spektrum at magthavere, og magt var lokaliseret mange steder i samfundet. Det gAelder isAer i senmiddelalderen, hvor adelen styrkede sin position i forhold til konge og kirke, samtidig med at nye politiske og okonomiske muligheder abnede sig for samfundsgrupper som borgeren og til dels ogsa bonderne, der hidtil havde vAeret uden del i magten. Bogen sAetter fokus pa magten i det danske samfund mellem 1350 og 1550. Den beskriver magt og magtudovelse ud fra sporgsmalet om, hvilke materielle ressourcer magten hvilede pa. De forskellige former for magtudovelse og ikke mindst magtens iscenesAettelse undersoges, blandt andet som den kom til udtryk i kirkebygninger og kunstnerisk udsmykning. Med komparativt perspektiv analyseres konges og kirkes udovelse af ovrighedsmagt i forhold til samfundets store flertal af bonder. Endelig ser bogen den kristne religion som en samfundsmagt med betydning i talrige af dagliglivets sammenhAenge, hvis konsmAessige og sociale relationer ogsa viser sig at have vAeret basis for politisk magtudovelse. Bogen slutter med en samlet magtudredning, der papeger, hvorledes senmiddelalderens abne samfund med dets mange magtpoler i 1500-tallet gennemgar en lukningsproces, der resulterer i det moderne samfund med kongemagten eller staten som den store, altdominerende magtfaktor.

4294.68 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Sprogfag i Danmark


I dette nr. 45 af tidsskriftet Sprogforum tager vi pulsen pa sprog og sprogundervisning i Danmark i ar 2008-2009. Det finder vi nodvendigt i disse trange tider, hvor fremmedsprogs- og andetsprogsomradet pa mange mader synes at hensygne. Men sproget lever! – pa trods af nedskAeringer findes en lang rAekke projekter og initiativer og visioner for sprogundervisningen, som er af vital interesse for elever og studerende landet over og for den fremtidige udvikling inden for sprog i Danmark.

962.03 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Hiphop i Skandinavien


Denne bog handler om hiphop i Skandinavien. Om hvordan rapmusik, hAengerovsmode og handtegn, graffiti og gadesprog prAeger dagens ungdoms- og populAerkultur i Norge, Sverige og Danmark. Og om de sAerlige udfordringer og muligheder, som musikken, stilen og attituderne har givet i en skandinavisk sammenhAeng – fra sproglig opfindsomhed og opgor med etablerede kunstneriske og kulturelle normer til nye og styrkede billeder af sociale og geografiske udkantsomrader.Hiphop i Skandinavien rader bod pa en pafaldende mangel: Hiphopkulturen har ikke tidligere faet en akademisk behandling, der modsvarer dens store kulturelle gennemslagskraft. Otte udvalgte forskere bidrager til bogen, der er den forste samlede fremstilling af skandinavisk hiphop – og en manifestation af et fremvoksende forskningsfelt.

2369.14 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Unge, rusmidler og sociale netvAerk


Pa baggrund af interviews, deltagerobservationer og spgeskemaer kortlAegger bogens artikler det komplekse sociale spil omkring brugen af rusmidler. Underselserne viser, at unge bruger deres fest- og drikkepraksis til at iscenesAette et tilhsforhold til bestemte vennegrupper og vAerdier – og lAegge afstand til andre. Bogen fokuserer desuden pa emner som bn og forAeldres forhandlinger af regler vedrende alkohol, den sociale dynamik i misbrugsramte familier og betydningen af rusmiddelguiders sprogbrug. Bogen samler den nyeste viden fra Aarhus Universitets Center for Rusmiddelforskning og vil vAere vAerdifuld lAesning for bade socialarbejdere, undervisere og interesserede forskere.

887.97 RUR

/ / похожие

Подробнее

Hans Jorgen Nielsen Er danskerne fremmedfjendske?


Der er sagt mange skarpe ord om danskerne i udenlandske medier. Die Woche i Tyskland henviste til titlen pa en nazistisk kampsang, nar det skrev om en dansk Die Fahne Hoch-mentalitet og i The Guardian i London hed det, at i forhold til hojreflojens fremmarch i Danmark virkede nazismens fremmarch i Tyskland slov. Dagsavisen i Oslo bragte i november 2001 et foto fra Kobenhavn af en nynazist med strakt arm, med henvisning til at den danske valgkamp var prAeget af fremmedhad. Er danskerne fremmedfjendske? folger den udenlandske omtale af den danske debat om indvandringen tilbage til 2000, og det giver en vigtig pointe: Billedet af Danmark som fremmedfjendsk var udbredt lAenge for regeringsskiftet. Udenlandske medier citerer igen og igen forslag til stramninger i udlAendingepolitikken, og henvisning til Die Fahne Hoch-mentaliteten er fra februar 2000. Derimod tav man med, at Danmark – sammen med Norge – havde rekord i tildeling af asyl og gav hojere sociale ydelser til indvandrere end nAesten alle andre lande. Allerede da berettede man om det, der passede med en skabelon om danskerne som fremmedfjendske, og udelod det, der talte imod.Samtidig sammenligner bogen debatten i Danmark med debatten i nabolandene. Der er klart mere sordin pa i Sverige og Tyskland. Dermed kan den danske debat forekomme barsk for svenskere og tyskere. Derimod er det svAert at se en storre forskel mellem debatten i Danmark og debatten i Norge.Endelig viser bogen, at internationale holdningsundersogelser slet ikke tyder pa, at danskerne skulle vAere specielt fremmedfjendske. Vi stiller skrappe krav om, at indvandrere skal tilpasse sig landets normer, men modsat er vi ogsa det folk i EU, der stAerkest onsker at inddrage indvandrerne i det politiske liv. Hvad man fremhAever, afhAenger af, hvilken skabelon man bruger.

2369.14 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов At taenke eksistensen


Hvad vil det sige at eksistere – og at tAenke over sin eksistens? HvorDanish pavirker livet tAenkningen – og tAenkningen livet? Sporgsmal som disse, og med dem eksistentialismen, nod enorm popularitet i efterkrigstiden, hvor de blev hvermandseje. Men som arene gik, gik det populAere hen og blev upopulAert. Betegnelsen eksistentialisme, og dens navnebroder eksistensfilosofien, der ellers sa sig som et alternativ til den forste, kom til at signalere filosofisk letbenethed, populisme og generel intellektuel uvederhAeftighed. Eksistentialisme og eksistensfilosofi var derfor i en lang arrAekke filosofiske positioner, som man ikke, hvis man tog sig selv seriost, kunne tage seriost.Men det har Aendret sig, og At tAenke eksistensen viser hvorfor. Gennem en introducerende indledning om eksistenstAenkningen og 12 artikler skrevet af forende Danishske forskere i filosofi og idehistorie, star det klart, at vi i dag ma genabne og gentAenke sporgsmalet om eksistensen.

2665.38 RUR

/ / похожие

Подробнее

Rune Engelbreth Larsen RenAessancen og humanismens rodder


I RenAessancen og humanismens rodder tegner idehistorikeren Rune Engelbreth Larsen et signalement af den kalejdoskopiske vifte af tanker og ideer, der kommer til udtryk i renAessancen. Her modes, brydes og forenes en rAekke traditionelle modsAetningspar som hedenskab og kristendom, alkymi og videnskab, frihed og slaveri, kAetteri og kirke – menneske og Gud. I renAessancen krydser opdagelsesrejsende oceaner og kontinenter, bogtrykkerkunsten skaber en kommunikationsrevolution, naturen romantiseres og mytologiseres, mennesket bliver universets centrum – og ud af denne kulturelle smeltedigel opstar rodderne til den verdens- og menneskeanskuelse, som senere far navnet humanisme. RenAessancen og humanismens rodder afdAekker epokens brudflader og paradokser i kontrast til middelalderkirkens og reformationens verdensforsagende trAek. Reformationen anskues som et punktum for den europAeiske renAessance, men samtidig belyses den egenartede blanding af humanistiske tendenser og reformatoriske bestrAebelser, som udspiller sig i Danmark i det 16. arhundrede, indtil den lutherske ortodoksi endegyldigt slar igennem.

3628.15 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Mithradates VI af Pontos


Mithradates VI af Pontos (132-63 f.Kr.) var Roms sidste alvorlige udfordring i kampen om kontrollen over Lilleasien og det ostlige Middelhavsomrade. I tre krige, de sakaldte Mithradatiske Krige fra 89 til 63 f.Kr., paforte Mithradates romerne betydelige tab, og i 89 lykkedes det ham endda at erobre den romerske provins Asia. Til sidst blev han dog besejret af Pompejus den Store i 66 f.Kr. og blev fordrevet til den afsidesliggende by Pantikapaion. Efterhanden gjorde flere byer og til sidst ogsa hans egen son Farnakes opror mod kongen, og i 63 f.Kr. blev den aldrende Mithradates tvunget til at tage sit eget liv. Historien skrives som bekendt af sejrherrerne, og kilderne tegner derfor generelt et billede af Mithradates som en uligevAegtig, despotisk tyran. Fire antikforskere ser her med nye ojne pa overleveringen om en af antikkens store personligheder.

1258.26 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов I hjertet af skolesundhedsplejen


Hende med prAeventionskassen og en masse gode rad om at spise rigtigt og rore sig … – det billede af en skolesundhedsplejerske vender denne bog op og ned pa. I stedet trAeder hun frem som en iderig og lyttende person, der sAetter gang i skoleborns egne tanker om, hvad sundhed er.Skolesundhedsplejersker fra Randers Kommune har i samarbejde med forskere fra Danmarks PAedagogiske Universitetsskole udviklet en rAekke nytAenkende arbejdsredskaber ud fra en deltagerorienteret tilgang til born og unges sundhed. Metoderne fokuserer ikke pa et enkelt barns sundhedsproblemer, men lAegger op til gruppeforlob med henblik pa at styrke bornenes selvvAerd og handlekompetencer.Bogen giver konkrete eksempler pa, hvordan man ud fra dette perspektiv kan arbejde med problemstillinger knyttet til f.eks. overvAegt eller skilsmisse. Samtidig formidler sundhedsplejerskerne deres erfaringer med at bryde med vante arbejdsgange og tAenkemader. Hvad gor man, nar man skal snakke om pubertet og kroppens udvikling med born pa 2.-3.-klassetrin? Og hvad mon der sker, hvis vAegt og maleband bliver til rekvisitter i et 'Sundhedscirkus', hvor folkeskolens mindste klasser lAerer om sundhed gennem leg?I hjertet af skolesundhedsplejen indledes med en introduktion til sundhedspAedagogisk udviklingsarbejde og afrundes med et kapitel om betydningen af sundhedsplejerskernes kollegiale sparring. Bogen lAegger saledes op til forankring og videreudvikling af en pAedagogisk tilgang til born og unges sundhed.Redigeret af Helle Merete Nordentoft og Karen Wistoft

2221.03 RUR

/ / похожие

Подробнее

Gitte Tarnow Ingvardson Montbrug


Denne bog fortAeller historien om, hvordan betalingsformen i Danmark skiftede fra vikingetidens vAegt- og naturalieokonomi til udbredt brug af kongens mont. Krige, afgifter, nye landbrugsmetoder, stAerke biskopper og nye skibstyper gjorde de ca. 250 ar, processen strakte sig over, til en turbolent periode, og overgangen til pengeokonomi og begyndende nationalstatsdannelse var langtfra nem.Montbrug behandler montfund ud fra en arkAeologisk metode og tegner derfor et samlet billede af de okonomiske forhold i alle samfundets sociale lag: by- og landbefolkningen savel som bondestanden og handvAerkerne. De fa skriftlige kilder fra perioden handler derimod udelukkende om den sociale elites brug af penge.I bogen behandles alle montfund fra SjAelland, Lolland og Falster. Det er dermed det forste regionale studie, hvor danske montfund gennem knap 250 ar tolkes i bade lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

1480.44 RUR

/ / похожие

Подробнее

Irina Bjørnø Fru Jensens Hemmelige Kageopskrifter


Kan du lige kager? Her er en historisk kagebog fra min svigermor med masse opskrifter.Når duften af friskbagt kage breder sig, bliver voksne ligesom børn igen. Denne bog præsenterer hemmelige kageopskrifter fra 1930 til 1990 i deres originale form fra min svigermor.Opskrifter på boller, lagkager, guf og lækkerier til fødselsdage eller til hverdagshygge. østerskager, juleklejner og duften af Danmark på hver eneste side. Hjemmelavede kager smager fantastisk og bringer altid glæde.

300 RUR

/ / похожие

Подробнее

Irina Bjørnø Transit


I denne nye bog har jeg samlet alle de artikler, som jeg har publiceret i forskellige aviser og tidsskrifter i Danmark – i de sidste 5 år. De er ikke opdelt i temaer eller i perioder, men de viser sindsstemningen på de tidspunkter, hvor artiklerne blev skrevet. Og hver artiklen afspejler min livsforståelse i transitzonen.Forandringer er nøglen til at forstå verden. Jeg ønsker alle en god rejse til “Transitland”.

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Wien


Det forste sted, vi rejste hen sammen, var hjem – til Wien. Hun gav mig det hele igen. Ringstrasse har aldrig vAeret smukkere end i hendes ojne, og hendes stemme annoncerede holdepladserne i sporvognen. Ging heut Morgen ubers Feld, lod det i mig, og Mahler kom tilbage fra sit eksil. Jeg kobte den fineste hat til hende i Oberwalder. Vi spiste Kartoffelpuffer i en bod, og sa sneede det, Puffer. Weihnachtsmarkt lyste op i morket foran radhuset med glaserede Aebler og Gluhwein. Guten Abend, Herr Doktor – gnadige Frau, sagde tjeneren pa Cafe Schwarzenberg. De spillede Lulu i Staatsoper, og Lulu var min.Knud Romer, fra bogens intro

1924.79 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов RenAessancens befAestede byer


Det danske rige var i perioder af renAessancen prAeget af en dyb by- og samfundskrise, og invasioner, belejringer, sygdom og okonomisk nedgang var hverdagskost. KobstAederne var underlagt statsmagten og matte stille med soldater, penge, skibe og proviant til landets forsvar. Samtidig matte forarmede byer selv udbygge deres befAestninger og forsvare sig over for fjendtlige hAere og en ny tids ildvaben.RenAessancens befAestede byer handler om militariseringen af det danske samfund i perioden 1536-1660 og stiller skarpt pa et helt sAerligt historisk fAenomen: de befAestede og militariserede byer. Bogen er blevet til i samarbejde mellem historikere og arkAeologer og prAesenterer arkAeologiske undersogelser af befAestningerne og byudviklingen i bl.a. Kobenhavn, Aalborg, Nyborg og Fredericia ved siden af artikler om borgervAebninger og deres militAere vAerdi, krigskunst, soldaterudskrivning og byplanlAegning. Bogen formidler ny forskning og giver et samlet overblik over den fundamentale betydning, statens militarisering fik for de befAestede byer.

3850.32 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов K&K 115


Sporgsmalet om fiktion er et af de mest omdiskuterede inden for litteraturteori og fortAelleteori. Ikke sjAeldent glider sporgsmal om tre forskellige termer umAerkeligt sammen, nemlig sporgsmalene om fiktion, om fortAelling og om litteratur. I dette nummer af K&K belyses forskellige aspekter af fiktion og fiktionalitet – pa tvAers af genrer og udtryksformer, og pa tvAers af det, vi til daglig betragter som virkeligt eller fundet pa.

1628.56 RUR

/ / похожие

Подробнее

Группа авторов Orestien


Grundtemaet i disse tre sammenhorende dramaer er spAendingen mellem den oprindelige retsudovelse som et anliggende for individet, familien, slAegten eller klanen og det mere udviklede samfunds behov for og krav pa at have eneretten til at padomme og straffe – og til at udove vold inden for lovens rammer.Denne konflikt er blevet reaktualiseret i Danmark og andetsteds i verden ved de folkevandringer globaliseringen af bade kultur og krig har medfort. BlodhAevn og Aeresdrab finder sted for ojnene af os pa Norrebro og i Slagelse.I kong Agamemnons slAegt er der en lang kAede af forbrydelser, der straffes og hAevnes med nye forbrydelser. Det tragiske er, at hAevneren ved at lyde sin pligt padrager sig ny skyld og altsa bade har ret og udover uret. Men kan samfundet tolerere den selvtAegt? Nej, den ma bryde kAeden! Men afskaffe problemet kan den ikke. Den tragiske spAending forbliver fordi den er en del af selve menneskelivets vilkar.I erkendelse af at Aischylos' dramatisering af den blodige myte har noget vigtigt at sige et nutidigt publikum, har Det kongelige Teater bedt Otto Steen Due oversAette tragedierne og antaget oversAettelsen til opforelse.

4739.03 RUR

/ / похожие

Подробнее
overnull.ru — Каталог цен и описаний на компьютерную и бытовую технику, товары для офис и дома, электронику, товаров для сада и дачи. Мы занимаемся поиском лучших цен в интернет магазинах по всей России, знаем где купить Группа авторов Og Balkan kom til Danmark по оптимальной цене в онлайн-магазинах. На нашем сайте overnull.ru предоставлена вся необходимая информация для правильной покупки Группа авторов Og Balkan kom til Danmark — фотографии товаров, отзывы пользователей, поиск по модели и производителю, наименованию или модели, инструкции по эксплуатации, а так же экспертные обзоры, сайты предлагающие покупу онлайн с доставкой заказа в ваш город.